Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozów autobusem szkolnym

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizatorem dowozu uczniów do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy jest Ośrodek Opieki  i Oświaty                 w Ziębicach.

2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki autobusowe.

3. Organizator opracowuje harmonogram dowozu i odwozu uczniów z uwzględnieniem rozkładu zajęć szkolnych.

 

§ 2

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozów autobusem odpowiedzialny jest opiekun.

2. Z dowozu autobusem może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów    dojeżdżających.

3. Odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  dziecka  w  drodze     z domu  na przystanek  szkolny i podczas powrotu dziecka                        z przystanku do domu ponoszą rodzice.

4. W związku z § 2 ust. 3  rodzice lub prawni opiekunowie ucznia składają stosowne oświadczenie, które obowiązuje przez cały rok szkolny.

5. Zwolnienie  ucznia  z  dowozu  autobusem  może  nastąpić  tylko na podstawie zwolnienia napisanego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 

II. Zasady postępowania i zachowania się w czasie oczekiwania na autobus

 

§ 3

1. W czasie oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie. Nie wolno krzyczeć, przezywać koleżanek i kolegów, nie popychać się, nie dokuczać innym, nie używać wulgarnych słów.

2. Uczeń może wsiadać do autobusu i wysiadać z autobusu  tylko w wyznaczonych do tego miejscach (przystanek autobusowy, boisko szkolne).

3. Szczególną ostrożność w trakcie oczekiwania na przyjazd autobusu należy zachować w miejscach, gdy przystanek usytuowany jest przy drodze publicznej.

4. Rano, uczeń powinien przyjść na przystanek autobusowy kilka minut przed odjazdem autobusu   i ustawić się w kolejce.

5. Uczniom nie wolno wsiadać do autobusu lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna.

6. W miejscu zatrzymania się autobusu przejście uczniów na drugą stronę ulicy odbywa się tylko pod opieką opiekuna.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca zbiórek do

odwozu ( przystanek, boisko szkolne).

 

§4

1. Nakazuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie podjeżdżania autobusu na miejscu zbiórki. Kategorycznie zabrania się przepychania, popychania kolegów i koleżanek, podchodzenia lub podbiegania do drzwi autobusu i ich otwierania w czasie, gdy autobus jeszcze się nie zatrzymał.

2. Po zatrzymaniu się autobusu należy spokojnie podejść do drzwi i ustawić się w kolejce.

3. Po zatrzymaniu się autobusu opiekun decyduje o tym, w którym momencie uczniowie bezpiecznie  mogą wsiadać do autobusu.

4. Starsi uczniowie powinni pomóc młodszym przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu.

 

§ 5

1. Rano, po dotarciu do szkoły, uczniowie klas 0-III udają się do świetlicy szkolnej pod opieką opiekuna dowozów lub innej osoby do tego upoważnionej.

2. Uczniowie klas IV-VI po przyjeździe do szkoły, na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych oczekują  w świetlicy szkolnej, w bibliotece lub budynku głównym pod opieką nauczyciela dyżurującego.

3. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej przed odjazdem autobusu odbierane są ze świetlicy szkolnej przez opiekuna dowozów.

 

 

III. Zasady postępowania i zachowania się w czasie jazdy autobusem

§ 6

1. Po wejściu do autobusu uczniowie zajmują miejsca wskazane przez opiekuna.

2. Podczas jazdy autobusem uczniom nie wolno:

3. W czasie jazdy autobusem uczniowie podporządkowują się poleceniom opiekuna lub kierowcy

autobusu

4. Opuszczenie miejsca siedzącego może nastąpić tylko po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.

5. O złym samopoczuciu uczeń informuje opiekuna.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

§ 7

1. Opiekun autobusu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad regulaminu.

2. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

3. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem  Oceniania.

4. O niestosownym zachowaniu się ucznia opiekun informuje wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora szkoły, a ci, rodziców dziecka.

 

 

 

 

§ 8

Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów  i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

 

§ 9

W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje działanie zmierzające w pierwszej kolejności       do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

 

§ 10

Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych  z dowozem opiekunowi dowozu, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy, wicedyrektorowi szkoły.

 

§ 11

1. Z niniejszym regulaminem wychowawcy klas lub wychowawcy świetlicy mają obowiązek zapoznać uczniów dowożonych autobusem        i ich rodziców.

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem uczniowie zobowiązani są do podporządkowania się ustnym poleceniom opiekuna dowozu.

3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego

nieprzestrzeganie.


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozów autobusem szkolnym

Data utworzenia

2011-04-20

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

1874 razy